ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ

Govt. Tool Room & Training Centre, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 04-10-2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ವಯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Details of the marks obtained in written test and interview for Direct Recruitment to the various cadres for Hyderabad Karnataka Region posts for State Level Office, as per Article 371(J) of the constitution of India, vide office notification dated 04-10-2019


Marks Announced